MÚZEUM V KEŽMARKU
HRADNÉ NÁMESTIE 42
060 01 KEŽMAROK

KEŽMARSKÝ HRAD BYTOVÁ KULTÚRA VÝSTAVNÁ SIEŇ

<< Október >>
Po Ut St Št Pi So Ne
  1Výročie elektrifikácie mesta Kežmarok
2 3 4 5 09:00-16:00 Kežmarský hrad, Múzeum bytovej kultúry - Hlavné námestie 55 Deň Prešovského samosprávneho kraja 6 7 8
9 10 11 12 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 13 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 14 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 15 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo
16 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 17 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 18 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 19 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 20 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 21 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 22 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo
23 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 24 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 25 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 26 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 27 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 28 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 29 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo
30 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo 31 12.10. až 08.12.2017 Výstavná sieň múzea Modré dedičstvo  

Virtuálna prehliadka


Svet dávnej lekárne na poľsko - slovenskom pohraničí

Maďarský národný romantizmus v Kežmarku - prístavba tzv. Hradnej školy III.

Po dokončení stavebných prác sa nový školský rok 1914/1915 mal začať už aj v novej prístavbe, ktorá bola podľa veľmi pozitívneho hodnotenia vo výročnej správe školy "...dokonale vyhovujúca najmodernejším požiadavkám a najvyšším nárokom". V novostavbe sa mala umiestniť chlapčenská meštianka a v starej budove mala ostať vyššia obchodná škola, keďže v tomto roku došlo k rozdeleniu škôl. Náhle vypuknutie prvej svetovej vojny však tento plán prekazilo. Vedenie armády ešte nie úplne dokončenú budovu dočasne zabralo na kasáreň, a krátko na to v nej kežmarský Červený kríž zriadil vojenskú záložnú nemocnicu s kapacitou 200 lôžok. Tieto udalosti pateticky okomentovali vo výročnej správe školy takto: "A tam, kde veselý detský kŕdeľ mal nadobudnúť zárodky poznania, budú smutní a trpiaci hrdinovia vzdychať." Preberanie stavby sa tak malo začať až o rok neskôr – 12. augusta 1915. Na konci vojny v lete 1918 bola vojenská nemocnica vysťahovaná a škole vrátená jej pôvodná funkcia. Preto bolo potrebné stavbu úplne dokončiť a sprevádzkovať. Finišovalo sa na stavebných prácach, odstraňovali nedostatky a dodávali vybavenie školy.

Vojaci počas 1. svetovej vojny na chodbe školy

Prístavba sa pripojila krčkom so severným krídlom staršej časti školy. Netradičným riešením v budove je situovanie priestorov. Na rozdiel od zvyčajného umiestnenia tried smerom do ulice a chodby do dvora je to v tomto prípade naopak. Takýto nezvyčajný rozvrh priestorov bol zrejme podmienený svetelnými a tepelnými podmienkami.

Do suterénu umiestnil Nagy jednoizbový byt školského sluhu a dielňu na vyučovanie technických prác. Na prízemie situoval okrem jednej triedy kanceláriu riaditeľa, zborovňu s knižnicou a zostávajúce dve poschodia vyhradil pre triedy.

Pilier zábradliaSchodisko

Bočná a zadná fasáda školy má racionálny ráz, naproti tomu hlavná má docielený reprezentatívny výraz. Ten preto architekt zdôraznil odkazmi na históriu a symboliku. Na určujúcej hlavnej severnej, ako aj západnej strane je tehlová výzdoba doplnená secesným sgrafitom, ktoré vyhotovili budapeštianski maliari Ottó Beszédes a Kálmán Zsille. V slepých oknách druhého poschodia sú umiestnené dvojice chlapcov a dievčat v štylizovaných maďarských krojoch, ktoré nad hlavami spoločne držia rôzne symboly. Chlapci nesú atribúty vzdelanosti – knihu, na ktorej sedí sova a atribút hudby – lýru, dievčatá zasa atribút obchodu – Merkúrovú palicu a atribúty remesla, respektíve priemyslu – kladivo s ozubeným kolesom. Väčšie figurálne výjavy na veži zobrazujú pastierku husí a pastiera oviec. Týmito tradičnými ľudovými motívmi sa tu znova nastolil romantický mýtus vidieckeho ľudu zhmotňujúci životnú silu národnej, v tomto prípade, samozrejme, maďarskej kultúry. To malo u žiakov školy upevňovať maďarského ducha.

Chlapci nesú symbol hudby - lýru a dievčatá atribút obchodu - Merkúrovú palicu

Sgrafitová výzdoba zachytáva husiarku s husamiPastier s ovcami

Architekt prístavby zvolil výtvarný výraz, ktorý názorne predstavuje modernú neskorosecesnú verziu maďarského národného romantizmu. Štylizovanou formou budovy s odkazmi na románske tvary v symbolickej rovine poukazuje na korene siahajúce do raného stredoveku k začiatkom a konštituovaniu Uhorského štátu a výzdobou k maďarským národným ľudovým zdrojom.

Secesne štylizovaný maďarský ľudový ornament

Napriek tomu, že architektonický výraz budovy reaguje na modernistické premeny a predstavuje aktuálnu podobu architektúry, škola sa vhodne začleňuje do bezprostredného historického okolia. Prístavba tak nadväzuje architektonický dialóg so susedným hradom.

Exteriér taktiež zodpovedal požiadavke, že: "Osobitnú starostlivosť treba venovať tomu, aby budova školy mala pekný vzhľad. Vonkajší vzhľad školy pôsobí na deti príjemne, kedy ich sama peknosť vábi ku škole, a popritom pekný exteriér budovy a jej vonkajšia a vnútorná čistota vychovávajú vkus dieťaťa aj bez slov, upevňuje v ňom vzťah k pekným a čistým veciam a nebadane ich vychováva k tomu, aby v budúcnosti aj svoje obydlia a ich prostredie udržiavali pekné." – ako to formuloval už v roku 1874 pedagóg a ministerský radca Pál Gönczy.

Prístavba sa radí ku skupine budov, ktoré vznikli v Kežmarku v prvej polovici druhého desaťročia 20. storočia. Popri ďalšej školskej budove – štátnej ľudovej škole (1912 – 1913), je to budova okresného súdu (1912 – 1913) a výpravná budova železničnej stanice (1911 – 1916).

Prístavba Kežmarskej štátnej meštianskej chlapčenskej a vyššej obchodnej školy predstavuje výtvarne kvalitný príklad uhorskej architektúry z obdobia okolo roku 1910. Ideologické pozadie jej vzniku, respektíve symbolika zakódovaná v jej výtvarnom výraze však súčasne vyvoláva istú kontroverziu spôsobenú tým, že pre nemaďarské národy neblaho reprezentuje časy najsilnejšej maďarizácie. Z toho pohľadu má škola v sebe zakódovaný istý kolonizačný ráz. Napriek tomu s odstupom času dnes už dokážeme pozitívne vnímať jej architektonické kvality oslobodené od ideológie.

Autor: historik Múzea v Kežmarku - Mgr. Maroš Semančík

Text tohto článku je skrátenou a upravenou verziou štúdie, publikovanej na stránkach časopisu Architektúra & urbanizmus, 2017, č. 1 – 2, s. 106 – 115.

AKTUÁLNE OTVÁRACIE HODINY

Kežmarský hrad a expozícia historických vozidiel na hrade
pondelokpiatok
od 9:00 do 16:00
(posledný vstup o 15:00)

Expozícia meštianskej bytovej kultúry
pondelok až piatok
od 8:00 do 16:00 
(posledný vstup o 15:00)

Výstavná sieň
pondelok až piatok
od 8:00 do 16:00 
(posledný vstup o 15:00)

Víkendy a štátne sviatky zatvorené.


Odkaz na podrobné informácie v kalendári podujatí


Odkaz na podrobné informácie v kalendári podujatí

Odkaz na podrobné informácie v kalendári podujatí