1 2 3 4

Zoznam archeologických výskumov

 

Rok 2004

 1. rozh. PO-03/2093-02/7173/Gs: Stavba „20 b.j. nájomné byty + TV Podolínec – ul. Sv.Anny – novostavby päťpodlažného domu, katastrálne územie Podolínec – ochranné pásmo" – novoveké nálezy hnuteľné, ojedinelo stredoveká keramiky, nálezová správa na KPÚ Prešov
 2. PO-02/1666-03/5757/Lk: Meštiansky dom č. 18 na Hlavnom námestí v MPR Kežmarok – prístavba dvorového krídla – novoveké nálezy hnuteľné, nál. Správa na KPÚ Prešov
 3. PO-03/1459-03/5144/Lk: Meštiansky dom č.31 na Hradnom námestív PMR Kežmarok – prístavba dvorového krídla – novoveké hnuteľné nálezy, nál. Správa na KPÚ Prešov
 4. PO-03/1327-04/4430/Lk: Stavba „Prepojenie vodovodných systémov v obci Malý Slavkov" v katstrálnom území Malého Savkova a Kežmarku – lokalita Pri ošipárni (kat. Kežmarok), objekt z doby bronzovej, keramika, nál. správa na KPÚ Prešov

Rok 2005:

 1. PO-05/1371-03/4415/Lk: Stavba „Technika na temperovanie rímskokatolíckeho kostola sv. Serváca vo Vrbove" – pod dlažbou odkryté pozostatky neskororománskeho kostola, novoveké hnuteľné pamiatky, nál. správa na KPÚ Prešov
 2. PO-04/1040-04/3928/Lk: Stavba „Prepojovací plynovod Kežmarok, ul. J. Chalúpku" – prevažne v pôvodných plynových ryhách, bez nálezov, nál. správa na KPÚ Prešov
 3. PO-05/904-08/4691/Gs: Stavba „Rekonštrukcia Mariánskeho námestia – I. etapa, rekonštrukcia chodníkov od domu č. 5 po domč. 23" – novoveké hnuteľné nálezy, nál. správa na KPÚ Prešov
 4. PÚ –05/567-2/2006/Gla: Stavba: „Diaľnica D-1 Spiš, úsek Mengusovce-Jánovce, km 14,2-26,2 – sondážny výsk. – lokalita Na Malé lúky (kat.Stráže, okr. Poprad) hnuteľné pamiatky – doklady metalurgie železa, nesk. D. rímska; lokalitaRoveň (ket. Jánovce, okr.Poprad) – pece v obj. z obd. Púchovskej kultúry, ostatné polohy ojedinelé hnuteľné pamiatky od paleolitu po novovek, nál. správa na KPÚ Prešov

Rok 2006

 1. PO-05/1687-04/5454/Lk: Stavba „Základňová stanica a rádioreléový bod Levoča" na pozemku KN-E 8251/10 v kat. Levoče ojedinelé novoveké nál., níál. Správa na KPÚ Prešov
 2. PO-06/1491-03/5126/Lk: Stavba „ Výstavba dvorového traktu k meštianskemu domu na Hradnom námestí č. 23 MPR Kežmarok – novoveké nálezy (hrnčiarska pec, ľadnica) – dielňa na výrobu kachlíc a kvetináčovz rokov 1907-1926, nál. správa na KPÚ Prešov
 3. PO-06/1489-03/5125/Lk: Stavba „Polyfunkčný objekt na pozemku parciel KN-255 a 256 v MPR Kežmarok, Starý Trh č. 24 – novoveké nálezy – zrubová stavba zo 17. stor. a kováčska vyhňa z 18. stor. nál. správa na KPÚ Prešov
 4. PO-06/1107-02/3615/Lk: Stavba „Prístavba dvorového krídla na ul. Dr. Alexandra č. 1 v MPR Kežmarok – zaniknuté architektúry 2. polovica 14. – 15. stor., novovek
 5. PO-05/1687-04/5454/Lk: Stavba „Výstavba obchodného centra Zlatá rybka na N8m. sv Egídia v Poprade – asanácia pôvodného objektu meštianskeho domu do úrovne pivníc – ojedinelé novoveké nál. nál. správa na KPÚ Prešov

Rok 2007

 1. PO-07/2239-08/7258/Lk: Stavba „Odvlhčenie a stavebné úpravy prízemia hradu Kežmarok v MPE Kežmarok" – výskum ukončený v roku 2008
 2. PO-06/1490-03/5127/LK: Stavba „Prístavba v dvorovej časti meštianskeho domu na Hlavnom nám.č.12 v MPR Kežmarok", predstihový výskum, pozostatky architektúry (studňa, pec na pálenie vápno-19. stor.), hnuteľné pamiatky, stredovek, novovek, nál. správa na KPÚ Prešov
 3. PO-06/1664-03/5550/Lk: Stavba „Prístavba v dvorovej časti meštianskeho domu na Hlavnom námestí č. 56" predstihový výskum, pozostatky architektúry (včasný novovek(, hnuteľné pamiatky, neskorý stredovek, včasný novovek, nál. správa na KPÚ Prešov
 4. PO-07/745-04/2200/Lk: Únikové chodby – Kaplnka – Hrad v MPR Kežmarok, výskum pre vedecko-výskumné účely, zaniknutá a stojaca hradná architektúra, hnuteľné pamiatky novovek. ojeď. stredovek, pravek, nál. správa na KPÚ Prešov
 5. PO-07/2514-03/8315/Lk: Stavba „Prístavba v dvorovej časti meštianskeho domu č.40 na Starom trhu v MPR Kežmarok" predstihový výskum, zaniknutá architektúra dvorového krídla z novoveku, dielňa ocieľkára, hnuteľné pamiatky, pravek, neskorý stredovek až včasný novovek, novovek nál. správa na KPÚ Prešov
 6. PO-07/559-02/2792/Bj: Stavba „Prístavba v dvorovej časti meštianskeho domu č. 14 na Hlavnom námestí v MPR Kežmarok", predstihový výskum, zaniknutá architektúra dvorového traktu z novoveku, hnuteľné pamiatky zo stredoveku a novoveku, nál. správa na KPÚ Prešov
 7. PO-05/1250-02/3829/Lk: Stavba „IBV pri Golfovom ihrisku, Veľká Lomnica" a „Apartmánové domy pri Golfovom ihrisku, Veľká Lomnica", sledovanie prác, archeobotanické nálezy, geologické vrstvy, nál. správa na KPÚ Prešov
 8. PO-06/282-02/641/Lk: Stavba „IBV/133 Vlková", sledovanie prác a následne sondáž, objekty z neskorej doby rímskej, hnuteľné pamiatky z neskorej doby rímskej, stredoveku a novoveku, nál. správa na KPÚ Prešov

Rok 2008

 1. PO-06/1156-04/4282/Lk: Stavba „ Kežmarok-výrobný závod Institute EUROPHARM v priemyselnej zóne Kežmarok", hnuteľné pamiatky – staršia d. bronzová (štiep. Ind.), nesk. d. rímska?, stredovek, novovek (keramika, troska, žel.predmety), správa na KPÚ Prešov
 2. PO-07/2239-08/7258/Lk: Stavba „Odvlhčenie a stavebné úpravy prízemia hradu Kežmarok v MPE Kežmarok" – dokončenie výskumu z roku 2007, sledovanie zemných prác – hnuteľné pamiatky z novoveku, neskorého stredoveku, výskum prebiehal v interiéri na prízemí podpivničeného traktu, správa na KPÚ Prešov
 3. PO-08/801-03/2863/Lk: Stavba „ Prístavba dvorovej časti k meštianskemu domu v MPR Kežmarok – Starý trh 71, č.parc KN-180", hnuteľné pamiatky, novovek,
 4. PO-07/742-04/2448/LK: Stavba „ Prístavba v dvorovej časti meštianskeho domu na Hlavnom námestí č.42 v MPR Kežmarok, č.parc KN-180", zaniknutá architektúra, hnuteľné pamiatky, stredovek, novovek, správa na KPÚ Prešov
 5. PO-08/2043-04/7257/Lk: Stavba „IBV východ ku cintorínu Veľká Lomnica; parc.č. 1548/126, 4664/7, 1548/108-125a KN-E-4664/4, 4664/8", výskum dokončený v roku 2009
 6. PO-08/1208-04/3713/Ul:Vykopanie hrobovej jamy na 4. nádvorí kláštora pre účely filmu, Kartuziánsky Kláštor v obci Červený Kláštor – sondy I – stredoveká architektúra (výkop v pôv. Sonde D. Čaploviča z v ýskumu 1968-1970), sonda II – hrobová jama, ojedinelé novoveké hnuteľné pamiatky, správa na KPÚ Prešov

Rok 2009

 1. PO-08/2043-04/7257/Lk: Stavba „IBV východ ku cintorínu Veľká Lomnica; parc.č. 1548/126, 4664/7, 1548/108-125a KN-E-4664/4, 4664/8" prebieha, zatiaľ bez nálezov
 2. PO-08/2043-04/7257/Lk. Stavba „ ZS a RR bod Vrbov, Parc. Č. 3732, 3730, 7631" ešte neuskutočnený
 3. PO-06/2808-07/10945/Ul: Stavba „Rozšírenie inžinierskych sietí ul. Garbiarska Stará Ľubovňa", hnuteľné pamiatky, novovek, neskorý stredovek, vrstvy navážky vo výmoli nespevnenej cesty, nál. správa na KPÚ Prešov
 4. PO-08/3024-04/10763/Lk: Stavba Hôrka – Kišovce – úprava NN a DP" – ojedinelé novoveké, praveké?, stredoveké nál, spálený objekt – pec? Bez datovania
 5. ZA-09/0108/FUR-05: Bytový objekt A3-32 b.j. Martin – Košúty II, Parc. č. 3002/5, Kat. Priekopa, okr. Martin – sídliskové objekty, púchovská kultúra, štiepaná industria eneolit
 6. PO-08/1196-04/3906/Lk: Výstavba administratívnej budovy GASOIL Engineering a.s. Poprad, negatívne
 7. PO-07/2129-04/6796/LK: Spišský Hrhov – rekonštrukcia prípojky vysokého napätia a TS, novovek

Rok 2010

 1. PO-09/737-04/3666/Lk: IBV východ Ku Cintorínu Veľká Lomnica II. etapa, sídliskové objekty, doba bronzová
 2. PO-09/1670-05/5036/Ul: Podolínec- rekonštrukcia vodovodu v Pam. rezervácii Podolínec – stredoveké a novoveké nálezy, keramika, kovové predmety, sídliskové vrstvy
 3. PÚ-04/20-10/1170/Gla: D1, Jánovce – Jablonov, km 2,5-2,7; lok 3 Nad Širokými lúkami (Spišský Štvrtok/Iliašovce/Dravce) – negatívny
 4. PÚ-04/20-10/1170/Gla: D1, Jánovce – Jablonov, km 2,7-2,8; lok 4 Pod Šibeňou (Iliašovce) – negatívny
 5. PÚ-04/20-10/1170/Gla: D1, Jánovce – Jablonov, km 2,9-3,1; lok 5 Nad Širokými lúkami II (Iliašovce) – historická cestná sieť, sídliskové objekty, doba bronzová, doba rímska
 6. PÚ-04/20-10/1170/Gla: D1, Jánovce – Jablonov. km 6,4-6,5; Pod Rotundou (Kurimany) – negatívny
 7. PÚ-04/20-10/1170/Gla: D1, Jánovce – Jablonov, km 2,9-10,5; prieskum na trase mimo vyznačených lokalít – sídliskové nálezy, doba bronzová
 8. PO-09/287-02/9451/Ul: Podolínec – Regenerácia Mariánskeho námestia – pozostatky kamenných architektúr, 17.-18. storočie
 9. PO-09/792-04/2521/Lk: Matejovce – Rozšírenie odkanalizovania – novoveké nálezy
 10. PO-10/1881-02/5370/Ul: Kaštieľ v Záborskom, výskum v exteriéri – pozostatky novovekých architektúr, novoveké nálezy
 11. PO-04/587-03/3052/Lk: Lendak – Splašková kanalizácia a II. etapa ČOV – negatívny
 12. PO-08/0285-06/1965/Ul: Hrad Kamenica, kat. úz. Kamenica – pozostatky hradnej architektúry, stredoveké a novoveké nál.
 13. PO-10/020-202/0457/Ul: Podolínec, mešť. dom č. 67 Mariánske nám. – pozostatky architektúr, stredoveké a novoveké nálezy

Rok 2011

 1. PO-09/287-02/9451/Ul: Podolínec – Regenerácia Mariánskeho námestia – odkrývanie ohradového múra kostola
 2. PO-09/1996-02/6746/Lk: SPP Kežmarok, Starý Trh – sídliskové vrstvy, stredovek, novovek
 3. PO-10/574-02/3380/Bj: Kežmarok- Nová ul. č. 3 – úprava objektu – pozostatky novovekých architektúr, sídliskové vrstvy, novovek, stredovek
 4. PO-10/3022-02/10034/Bj : Kežmarok – Hradné nám. 41 – sídliskové vrstvy – novoveké nálezy
 5. ZA-10/1113-06/Fur : Bobrovec, IBV Slnečný raj – ojedinelé praveké nálezy
 6. PO-11/1777-02/5006/Bj : Kežmarok HPH garáž – pozostatky novovekej architektúry sídliskové vrstvy, stredovek, novovek
 7. PO-11/1277-02/3362/Bj: Kežmarok – Kostolné nám. 18 – sídliskové vrstvy, cestná komunikácia, stredovek, novovek
 8. PO-11/1199-02/3951/Mx: Vojňany, kostol sv. Kataríny – hrobové nálezy, odpadová jama, novovek
 9. PO-10/1311-02/4084/Bj: Ľubica, Športová ul. 16 – pozostatky novovekej architektúry, sídliskové vrstvy, stredovek, novovek
 10. PO-09/1771-02/5060/Se: Stará Ľubovňa, rek. Námestia – pozostatky novovekých architektúr, hnuteľné nálezy novovek
 11. PO-04/587-03/3052/Lk: Lendak – Splašková kanalizácia a II. etapa ČOV – negatívne
 12. PO-2010/2691-04/9848/Gs: Hanigovský hrad – pozostatky hradnej architektúry, nálezy stredovek, novovek
 13. PO-03/1884-03/6884/Ul: Čirč – kanalizácia – negatívne, stále prebieha

Rok 2012

 1. PO-04/857-03/3052/Lk: Lendak - Splašková kanalizácia a II. etapa ČOV - negatívne
 2. PO-10/3233-02/10145/Mx, PO-10/1905-03/6256/Mx : Ľubica, kostol sv. Ducha – staršie nivelety podláh, stredovek, novovek, hrobové nálezy, stratigrafia terénu
 3. PO-09/1771-02/5060/Se: Stará Ľubovňa- Revitalizácia priestranstiev centrálnej zóny mesta Stará Ľubovňa – staršie architektúry, sídliskové nálezy, novovek
 4. PO-11/1259-02/3421/Lk: Spišská Belá – Strážky – úprava NN siete – sídliskové vrstvy, novovek
 5. PO-10/1311-02/4084/Bj: Ľubica, Športová ul. 16 – dosledovanie výkopových prác – sídliskové vrstvy, stredovek, novovek
 6. PO-12/0045-01/0129/Ul: Podolínec, Optická prípojka ul. Zimná- Bernolákova – pozostatky mestského opevnenia, hnuteľné nálezy novovek
 7. PO-11/2917-02/9540/Lk: Lendak – nový kostol, KN-C č. 2/1, 2/2 – sídliskové vrstvy, stredovek, novovek
 8. PO-12/1674-02/4378/Lk: Kežmarok – ZS Vodáreň, pol. Suchá hora, KN- C – 5074/2 v k.ú. Kežmarok – ojedinelé nálezy - novoveká keramika
 9. PO-2012/155203/5008/Gs: Hniezdne – meštiansky dom č. 91, KN-C č.328, k.ú. Hniezdne – zaniknutý dvorový trakt, sídliskové vrstvy, novovek
 10. PO-12/2193-02/6518/Lk: Poprad -Matejovce- Športový areál Zámoček, KN-C 651, 652/2, 652/9-11, 652/13, 649/1, 970, 990/17 – negatívne
 11. PO-09/260-04/1082/Lk : Výstavba 22 kV vedenia Kežmarok – Tatranská Lomnica – negatívne
 12. PO-1/1414-02/4089/Lk : Levoča – bytové domy Levoča Sever, realizácia NN prípojky, KN-C-3056/16 – recentné navážky
 13. Veľká Lomnica – odkanalizovanie kostola sv. Kataríny alexandrijskej, KN-C p.č. 1/1, k.ú. Veľká Lomnica – na ploche nepoužívaného cintorína pri kostole
 14. PO-11/3349-02/11255/Bj: Kežmarok, Hl. nám. 33- nová dvorová zástavba, KN-C 366, k.ú. Kežmarok – zaniknutá novoveká architektúra, sídliskové nálezy, stredovek, novovek
 15. PO-04/2158-02/6142/Ja : Levoča – prestavba námestia Majstra Pavla v Levoči – 1. etapa – sídliskové vrstvy, staršie pochôdzky, mestská historická kanalizácia, stredovek, novovek
 16. PO-06/1902-07/7071/Ul : Lipany – Vodné plochy – negatívny

Rok 2013

 1. PO-04/2158-02/6142/Ja : Levoča – prestavba námestia Majstra Pavla v Levoči – 1. etapa – sídliskové vrstvy, staršie pochôdzky, mestská historická kanalizácia, stredovek, novovek – dokončenie výskumu
 2. PO-2012/2079-02/6112/Gs: Podolínec, Zimná ul. 4 – výstavba rodinného domu, KN-C č. p. 188, k.ú. Podolínec – zaniknuté architektúry, sídliskové vrstvy, stredovek, novovek
 3. PO-11/2364-02/7053/Ja: Levoča – Nová ul. 46 - zaniknuté architektúry, sídliskové vrstvy, novovek
 4. PO-12/2688-04/8668/Onf: Fričovce – kostol sv. Bartolomeja – hrobové nálezy, staršie nivelety terénu, zaniknuté architektúry, stredovek, novovek
 5. PO-12/2686-04/8655/Onf: : Hendrichovce – kostol sv. Jána Prvomučeníka - – hrobové nálezy, staršie nivelety terénu, zaniknuté architektúry, stredovek, novovek
 6. KPUPO-2013/8809-2/31667/Lk: Kežmarok – Jeruzalemský vrch, KN-E 1528/2 a KN-C 2506, k.ú. Kežmarok – praveké sídliskové objekty a vrstvy, púchovská kultúra
 7. KPUPO-2013/9660-2/35423/Lk : Kežmarok – Kostolné nám. 45 – novoveké navážky
 8. PO-2012/155203/5008/Gs: Hniezdne – meštiansky dom č. 91, KN-C č.328, k.ú. Hniezdne – zaniknutý dvorový trakt, sídliskové vrstvy, novovek, dokončenie výskumu
 9. PO-11/852-02/2429/Lk: Obnova MP STL Poprad – sídlisko Juh 1-6 – recentné navážky
 10. PO-09/1389-04/4403/Ul : Podolínec – Mariánske nám. 13 – zaniknutá architektúra, sídliskové vrstvy, novovek
 11. PO-11/3349-02/11255/Bj: Kežmarok, Hl. nám. 33- nová dvorová zástavba, KN-C 366, k.ú. Kežmarok, zaniknuté architektúry, sídliskové vrstvy, stredovek, novovek
 12. PO-06/1902-07/7071/Ul : Lipany – Vodné plochy – negatívny

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti