1 2 3 4

Vyučovacie hodiny Múzea v Kežmarku

Vážení pedagógovia,

Múzeum v Kežmarku každoročne pripravuje pre žiakov a študentov tzv. vyučovacie hodiny, ktoré sa zameriavajú na dejiny mesta Kežmarok, významné osobnosti aj samotnú inštitúciu múzea. Témy sú zvyčajne prezentované pomocou počítačovej prezentácie, obohatenej o fotografie, doplnené originálnymi zbierkovými predmetmi múzea. V rámci jednotlivých vyučovacích hodín je možná prehliadka expozície v priestoroch múzea so zameraním na danú tému.

Na vyučovaciu hodinu je potrebné nahlásiť sa aspoň 3 dni vopred na nižšie uvedené kontakty zamestnancov, ktorí dané hodiny realizujú.

Tešíme sa na vašu návštevu!


Cena vyučovacej hodiny: 2 € na žiaka

Kontakty na jednotlivých vyučujúcich:

Témy vyučovacích hodín:

1. Činnosť Múzea v Kežmarku

Téma prezentuje základnú činnosť každého múzea. Návštevníci sa počas vyučovacej hodiny dozvedia základy o fungovaní múzea, o jeho personálnom obsadení, predstaví sa im proces získavania, prijímania a spracovávania zbierok, ich uchovávanie a starostlivosť. Súčasťou témy je priblíženie histórie Múzea v Kežmarku. Hodina má tiež svoju praktickú časť, v ktorej študenti majú možnosť vyskúšať si odbornú prácu s originálnymi zbierkovými predmetmi.

Vyučujú:

 

2. Pravek - včasný stredovek

Žiaci majú možnosť spoznávať jednotlivé obdobia praveku na základe skutočných artefaktov - archeologických nálezov. Hodinu sa dá realizovať i formou návštevy archeologickej lokality (Jeruzalemský vrch), resp. lokalít (Suchá hora, Vrbovský lesík), kde možno žiakov zoznámiť s témou pravekého osídlenia Kežmarku takrečeno in situ. Včasný stredovek - múzeum uchováva vzácne nálezy z vlastného archeologického výskumu včasnoslovanskej osady z 2. polovice 6. až začiatku 7. storočia. Formou prezentácie výsledkov výskumu a ich interpretácie je možné predstaviť (v súčasnosti populárnu tému) našich Slovanských predkov, žiaci sa môžu zoznámiť aj priamo s archeologickými nálezmi z tohto obdobia. Hodinu možno rozšíriť na širšie časové obdobie až do vzniku a rozvoja stredovekého mesta Kežmarok.

Vyučuje: Marta Kučerová

 

3. Výchova umením

Hodina zameraná na využitie zbierkového fondu múzea (predmety umeleckého remesla, výtvarného umenia, dekoratívnych prvkov tradičného odevu, šperku a i.) ako inšpirácie pre žiakov. Predstavenie jednotlivých stavebných slohov na príkladoch dochovaných na architektúre v Kežmarku (konkrétne na Kežmarskom hrade).

Vyučuje: Maroš Semančík, Marta Kučerová

 

4. Môj región

Hodina zmeraná na spoznávanie regiónu prostredníctvom národopisného fondu múzea - predstavenie tradičných remesiel, odevu, tradícií, zvykov a obyčajov, povier a povestí. Cez konkrétne zbierkové predmety je možné predstaviť jednotlivé národnosti žijúce v regióne v minulosti i súčasnosti. Vyučovacia hodine je vhodná i pre školský predmet Občianska náuka.

Vyučuje: Marta Kučerová

 

5. Kežmarské cechy a remeslá

Vyučovacia hodina približuje život, zvyky a tradície kežmarských remeselníkov, ktorí majú v Kežmarku svoju bohatú históriu. Najmä v dnešnej modernej dobe sa stáva návrat k ľudovým tradíciám a poctivej ručnej remeselníckej výrobe opäť atraktívny. Okrem prezentácie sa môžu žiaci tešiť na prehliadku reinštalovanej expozície Cechy a remeslá, kde na vlastné oči uvidia pracovné nástroje, tovarišské vysvedčenia, zvolávacie tabuľky i remeselné výrobky z Kežmarku a blízkeho okolia.

Vyučuje: Marta Kučerová

 

6. Život Imricha Thökölyho (1657 – 1705)

Vyučovacia hodina predstavuje život kežmarského rodáka a vodcu stavovského povstania Imricha Thökölyho. Počas vyučovacej hodiny sa študenti dozvedia o histórii rodiny Thököly, ich príchode do Kežmarku, o priebehu Imrichovho povstania a jeho vplyvu na mesto Kežmarok. V záverečnej časti sa prezentujú okolnosti vrátenia telesných pozostatkov Imricha Thököly z Turecka do jeho rodného mesta v októbri 1906. Vyučovacia hodina je spestrená dobovými fotografiami zo spomínanej udalosti.

Vyučuje: Vladimír Julián Ševc

 

7. Fotografia a múzeum

Táto téma ponúka možnosť oboznámiť sa so stručným historickým vývojom fotografie a jej podobami (dagerotypia, ferotypia, kabinetka, vizitka, čierno-biela, farebná fotografia). V rámci výučby regionálnych dejín kladieme dôraz na fotografickú činnosť fotografov v Kežmarku od vzniku prvého ateliéru až po založenie Komunálnych služieb. Žiaci a študenti majú možnosť vidieť historické fotografie z fondu múzea, porovnať rozdiel medzi fotkami „starými“ a súčasnými. Cieľom hodiny je budovať úctu k historickým hodnotám našich predkov, ktoré je potrebné naďalej uchovávať.

Vyučuje: Erika Cintulová

 

8. MUDr. Vojtech Alexander (1857 – 1916)

MUDr. Vojtech Alexander patrí medzi najvýznamnejších Kežmarčanov. Počas vyučovacej hodiny sa študenti oboznámia s jeho osobným životom a celoživotným dielom. Hodina je obohatená o prehliadku vynovenej expozície MUDr. Alexandra v priestoroch múzea, kde sú vystavené fotografie a cenné predmety z jeho života. V expozícii sa nachádza aj jeden z najvzácnejších exponátov múzea - jediný zachovalý originálny röntgenový prístroj na území Slovenska.

Vyučuje: Barbora Thomayová

 

9. Židia v Kežmarku (holokaust)

Židia kedysi tvorili výraznú zložku obyvateľstva mesta Kežmarok. Študenti sa počas hodiny oboznámia s ich príchodom na naše územie, kde sa usídlili a akým činnostiam sa venovali. Ústredným bodom hodiny je poukázať na obdobie II. svetovej vojny, predstaviť represálie voči židovskému obyvateľstvu, deportácie a ich koniec v koncentračných táboroch. Hodina je obohatená o priame spomienky príslušníka Hlinkovej gardy v Kežmarku Eduarda Laufera - Žida s falošnou identitou v službách štátu. Vrátenie v čase približujú dobové fotografie.

Vyučuje: Vladimír Julián Ševc

 

10. Druhá svetová vojna (všeobecne)

Téma približuje priebeh najvýznamnejšej udalosti doteraz najväčšieho vojnového konfliktu v dejinách ľudstva. Žiakom sa vysvetlia príčiny vzniku vojny a jej rozdelenie na jednotlivé fázy, základné pojmy, významné osobnosti a konferencie, ktoré určili vývoj sveta na ďalších 50 rokov.

Vyučuje: Vladimír Julián Ševc

 

11. Druhá svetová vojna v Kežmarku

Vyučovacia hodina s regionálnym zameraním predstavuje doposiaľ málo známe udalosti a fakty, odohrávajúce sa v Kežmarku počas II. svetovej vojny. Téma približuje atmosféru v meste, akcie nemeckého obyvateľstva, významné návštevy politikov Slovenského štátu i Tretej ríše, represálie vedené voči židovskému obyvateľstvu. Vyučovacia hodina je obohatená o unikátne dobové fotografie.

Vyučuje: Vladimír Julián Ševc

 

12. História Gymnázia P.O. Hviezdoslava

Téma začína priblížením vzniku lýcea, priameho predchodcu dnešnej školy, ktoré časom nadobudlo charakter európskeho významu. Študentom sa predstavia najvýznamnejší absolventi a pedagógovia, dobový školský systém, maturita. Vyučovacia hodina ďalej pokračuje dejinami nemeckého gymnázia, z ktorého sa za čias prvej Československej republiky vyčlenilo Slovenské gymnázium. Hodina sa končí krátkou históriou súčasného gymnázia. Prezentácia je obohatená o dobové fotografie a zbierkové predmety z prostredia gymnázia.

Vyučuje: Vladimír Julián Ševc

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti