1 2 3 4 5

Iné dokumenty

Smernica PSK

Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účinnosť od 1.4.2019

 

Interná smernica na vedenie účtovníctva

Dokument v PDF formáte.

Účinnosť od 1.1.2020

 

Múzejný výkaz za rok 2019

Múzejný výkaz za rok 2019 vo formáte PDF

 

Etický kódex

Etický kódex zamestnancov zamestnancov organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Účinnosť od 1.1.2021

 

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva, ktorou sa upravujú:
- postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán,
- pracovnoprávne vzťahy,
- platové podmienky,
- sociálna oblasť a sociálny fond.

Účinnosť od 1.1.2021

 

Rozbor činnosti a hospodárenia múzea

Rozbor činnosti vo formáte PDF. 

Stav k 31.12.2020

 

Pracovný poriadok Múzea v Kežmarku

Pracovný poriadok vo formáte PDF. 

Účinnosť od 1.3.2021

 

Smernica na zabezpečenie stravovania

Smernica vo formáte PDF. 

Účinnosť od 1.3.2021

 

Organizačný a rokovací poriadok komisie pre tvorbu zbierok

Dokument vo formáte PDF.

Účinnosť od 29.7.2021

 

Smernica o verejnom obstarávaní

Dokument vo formáte PDF.

Účinnosť od 31.3.2022

 

Múzejný výkaz za rok 2021

Múzejný výkaz za rok 2021 vo formáte PDF

 

Dodatok č. 1 k Internej smernici Pre vedenie účtovníctva

Dokument vo formáte PDF.

Účinnosť od 22.6.2022

 

Návštevnícky poriadok Múzea v Kežmarku

Návštevnícky poriadok vo formáte PDF.

Účinnosť od 31.12.2022

 

Vnútorná smernica na stanovenie cien vstupného v expozíciách Múzea v Kežmarku

Vnútorná smernica na stanovenie cien vstupného vo formáte PDF.

Účinnosť od 1.1.2023

 

Múzejný výkaz za rok 2022

Múzejný výkaz za rok 2022 vo formáte PDF

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti