1 2 3

Iné dokumenty

Smernica PSK

Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účinnosť od 1.4.2019

 

Múzejný výkaz za rok 2019

Múzejný výkaz za rok 2019 vo formáte PDF

 

Etický kódex

Etický kódex zamestnancov zamestnancov organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Účinnosť od 1.1.2021

 

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva, ktorou sa upravujú:
- postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán,
- pracovnoprávne vzťahy,
- platové podmienky,
- sociálna oblasť a sociálny fond.

Účinnosť od 1.1.2021

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

PARTNERI:
- Webmaster: Drakomir
- exTEATRO