1 2 3 4


Názov projektu:

Interdisciplinárny výskum a prezentácia stredovekých objektov vo Švábovciach (3. etapa výskumnej a prezentačnej aktivity)

Číslo projektu: 22-521-02082

Doba realizácie: 1.1.2022-31.12.2022

Ciele a výsledky projektu:

Projekt predstavuje 3. etapu výskumnej a prezentačnej aktivity týkajúcej sa výsledkov archeologického výskumu na lokalite Švábovce-Sad. Prvou Švábovce-Sad, ktorá je nadväzuje na 1. etapu z roku 2020, v ktorej sa riešil terénny výskum a 2. etapu v roku 2021, zameranú na multidisciplinárnu analýzu archeologických nálezov a odbornú, ako i popularizačnú prezentáciu výskumu. Výsledkom 2. etapy, okrem iného, bola prezentácia na online 3 D platforme archeologického náleziska, ktorá bola sprístupnená širokej verejnosti prostredníctvom webstránky múzea. Ako príklad inovatívneho prístupu k zachovaniu kultúrneho dedičstva bola predstavená na EXPO 2022 v Dubaji. Cieľom 3. etapy, realizovanej v roku 2022, bolo sumarizovať výsledky interdisciplinárneho výskumu jednak vo forme odbornej štúdie, jednak vo forme autorských rukopisov ako podkladu pre pripravovanú súhrnnú monografiu. Odborná štúdia bola publikovaná v zahraničnom vedeckom periodiku Archaeologia Historica (číslo 47/2022/2). V štúdii boli zúročené najdôležitejšie zistenia vyplývajúce z výsledkov terénneho a interdisciplinárneho výskumu, týkajúce sa predovšetkým histórie rodu pánov zo Šváboviec, ich kuriálneho majetku a ich vzťahu k lokalite, analýz keramického materiálu a ďalších nálezov z keramiky, kameňa, ako aj kovových a kostených predmetov. Na štúdii sa takto autorsky podieľali T. Janura, M. Uličný, M. Kučerová, M. Hudáková, M. Hložek. Autorské texty všetkých odborníkov zúčastnených na projekte, určené pre monografiu, ponúkajú podrobné zhodnotenie výsledkov realizovaných dielčich výskumov a analýz, aj z oblastí, ktoré nebolo možné v štúdii plnohodnotne využiť (pred. archeobotanika a zooarcheológia). Predstavujú kapitoly o histórii lokality z pohľadu archívnych prameňov, o nehnuteľných a hnuteľných nálezoch , ich podrobnej všestrannej analýze.

Výstupy z projektu mali byť opäť nasmerované aj na širšiu laickú verejnosť a to v podobe dopracovania prezentácie na online 3D platforme, tak aby boli aj pre neodborníkov zrozumiteľne interpretované výsledky doterajšieho výskumu. Prezentácia, ktorá je výsledkom hodnotenej 3. etapy aktivity, predstavuje obe uvedené časové obdobia zvlášť, na dvoch samostatných modeloch, ktoré informujú o historickom vývoji lokality, načrtávajú pôvodné prostredie a pomocou schematických zobrazení sídliskových jám a drevených stredovekých objektov dávajú predstavu o intenzite využitia náleziska, rozmiestnenia objektov, pričom pripojené anotácie informujú o činnostiach, ktoré sa tu vykonávali, ale aj o samotnej hmotnej kultúre, ktorá tieto činnosti reprezentuje, a o jej špecifikách, obsahujú aj hypertextové odkazy na 3D zobrazenia vybraných artefaktov a rekonštrukcií keramiky. V 3. etape aktivity boli v 3D skenované ďalšie nálezy (toaletná tyčinka, ostroha, praslen, kostená ihla, kahanec- jeho 3D sken bol využitý na rekonštrukciu celého predmetu).

Garant projektu: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD.

Prínos:

Vďaka projektu sa podarilo podrobne a komplexne vedecky vyhodnotiť hnuteľné i nehnuteľné archeologické nálezy z lokality Švábovce-Sad. Len málo archeologických nálezísk na Spiši, datovaných do 13. – 15. storočia je publikovaných do tej miery, aby sa mohli stať plnohodnotnou pramennou bázou pre ďalší výskum stredovekého osídlenia Spiša. Projekt si kládol za cieľ naznačiť cestu a možnosti postupného naplnenia takejto pramennej bázy.

Podrobná typologicko chronologická analýza keramiky a iných artefaktov z uvedenej lokality priniesla presnejšie datovanie dvoch etáp jej využitia v stredoveku, v 13. a 15. storočí. Podarilo sa preukázať, že prvá súvisí s najstaršími dejinami stredovekých Šváboviec a patrí do nej väčšina stredovekých objektov, druhá s obdobím, kedy lokalita bola súčasťou kuriálneho majetku v správe pánov zo Šváboviec. Význam spočíva v korelácii archeologického datovania s vývojom zaznamenaným v archívnych prameňoch. V roku 2022 boli realizované aj doplňujúce odborné analýzy dvoch kovových predmetov, gotického kľúča a toaletnej tyčinky, ktoré odhalili, že povrch železného kľúča bol zdobený a tým aj ošetrený pocínovaním (podobná analýzy u tohto typu nálezu nebola doteraz na Slovensku realizovaná) a toaletná tyčinka bola vyrobená z nekvalitného striebra. Zistili sa vlastnosti artefaktov, ktoré sú pri bežnom základnom spracovaní nálezov nepostihnuteľné, a získali nové poznatky o materiálnej kultúre stredoveku. Prínosom je i digitálne spracovanie výsledkov výskumu v podobe 3D prezentácie, ktorá má vizuálne príťažlivou formou sprostredkovať informácie odborného charakteru laickej verejnosti.

Rozpočet:

Výskum podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Logo - Fond na podporu umenia

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti