1 2 3 4 5

Interdisciplinárny výskum stredovekých objektov vo Švábovciach

Opis projektu:

Projekt predstavuje druhú etapu širšie poňatej výskumnej a prezentačnej aktivity týkajúcej sa archeologického
výskumu na lokalite Švábovce - Sad a jeho výsledkov. Prvou etapou v roku 2020 bol terénny výskum, ktorým sa
odkrylo nálezisko viažuce sa k vzniku stredovekej osady Švábovce v polovici 13. storočia. Jeho význam,
podčiarknutý aj ojedinelým nálezom mince Ondreja III. (1290-1301), spočíval okrem iného v konzervácii nálezovej situácie po
zániku stredovekých objektov, bez neskorších rušivých zásahov. Charakter nálezov a historické fakty, naznačujúce
možnú interpretáciu náleziska viedli k druhej etape aktivity v roku 2021, v podobe interdisciplinárneho výskumu. Projekt mal dve roviny - odbornú a vedecko-popularizačnú. Prvú predstavovali odborné analýzy (trosky, kovové neželezné predmety, kovové zliatky, strieborná minca, výbrusy keramiky, hlina a hornina ovplyvnené žiarom) a výskum (archívny, typologicko-chronologická analýza keramiky a drobných nálezov), ktorých výstupom boli výskumné správy, články, prednášky a na ktorých spolupracoval tým odborníkov z viacerých inštitúcií (T.Janura – HÚ SAV, M. Hjanalová, K. Šimunková – UKF Nitra, M. Uličný – KPÚ Prešov, M. Hložek – MU Brno). Úlohou druhej bolo sprostredkovať výsledky archeologického výskumu z r. 2020 širokej verejnosti, výstupom tu bola prezentácia na online 3D platfome (T. Barnáš – Overhead, s.r.o.).

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na ďalšie vedecké zhodnotenie výsledkov archeologického výskumu na lokalite Švábovce-Sad, ktoré prinesie nové poznatky o živote v našom regióne v stredoveku, ako aj na prezentáciu výsledkov archeologického výskumu v radoch širšej verejnosti prostredníctvom moderných digitálnych médií.

Garant projektu: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD., Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Prínos projektu:

Nové poznatky o samotnej archeologickej lokalite a najstarších dejinách obce Švábovce, doplnenie genealógie rodu pánov zo Šváboviec, jej historické súvislosti s Kežmarkom a obcami v okrese Kežmarok, vedecké zhodnotenie archeologických nálezov – rozbor keramiky z 2. polovice 13. storočia, ojedinelý nález mince Ondreja III. (1290 – 1301), rozbor kovových predmetov – ojedinelý nález gotického kľúča s výzdobou, predmety zo zliatiny medi (bronz, mosadz), strieborné a olovené predmety – ako produkcia miestnej kováčskej dielne z 1. polovice 15. storočia. Moderné prezentačné aktivity zamerané na popularizáciu výstupov projektu.

Rozpočet projektu:

Celkové výdavky: 6830,00 Eur
Dofinancovanie z FPU: 6000,00 Eur
Vlastné prostriedky Múzea v Kežmarku: 830,00 Eur

Fond na podporu umenia
Prešovský samosprávny kraj Múzeum v Kežmarku

3D prezentácia archeologickej lokality

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti