1 2 3

Kultúra nás spája 2021

Význam vzniku Múzea v Kežmarku pre rozvoj cestovného ruchu a uchovávanie kultúrneho dedičstva

Opis projektu:

Program Prešovského samosprávneho kraja je určený na podporu spoločných aktivít subjektov v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti umenia, kultúry, vzdelávania, športu, komunitného rozvoja či sociálnej oblasti.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je poskytnúť propagačný a náučný materiál, ktorý má viesť k zvýšeniu povedomia o význame regionálnych dejín, regiónu ako takého i pestovaniu lokálpatriotizmu, tiež k pochopeniu významu uchovávania kultúrneho dedičstva. To sa udialo prostredníctvom on-line výstavy venovanej 90. výročiu sprístupnenia muzeálnych expozícií verejnosti v máji 1931. Z tejto prezentácie bol plán vydať katalóg mapujúci históriu múzea v rokoch 1926 – 1933, kde sa okrem najvýznamnejších udalostí odprezentujú osobnosti stojace za vznikom múzea i najcennejšie exponáty tvoriace základ zbierkového fondu. Táto téma je zároveň príležitosť predstaviť význam múzea pre spoločnosť žiakom a študentom kežmarských škôl formou tzv. vyučovacích hodín.

Prínos projektu:

Vydanie reprezentatívneho a náučného katalógu mapujúceho vznik Kežmarského múzea ako významnej turistickej pamiatky mesta Kežmarok, určeného nielen nadšencom regionálnej histórie, ale i študentom kežmarských škôl. Ku prezentácii významu vzniku múzea pre rozvoj cestovného ruchu a uchovanie kultúrneho dedičstva formou vyučovacích hodín sa kúpil počítač a projektor na premietanie potrebných materiálov.

Rozpočet projektu:

Celkové výdavky: 2 334,80 €
Financie PSK: 2 250,00 €
Vlastné prostriedky Múzea v Kežmarku: 84,80 €

Prešovský samosprávny kraj Múzeum v Kežmarku

 

Brožúra: Keď sa sen stal skutočnosťou, k 90. výročiu múzea. Zakúpená technika, notebook a projektor, spolu s brožúrou.
Brožúra: Keď sa sen stal skutočnosťou, k 90. výročiu múzea. Zakúpená technika, notebook a projektor, spolu s brožúrou.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti