1 2 3

Hrad Kežmarok - Obnova kamenných článkov - Pilastrov v interiéri kaplnky

Logo Ministerstvo kultúry - Dotačný systém - Obnovme si svoj dom.

Zámery, ciele a výsledky projektu:

Cieľové skupiny: 

Odborný garant projektu: Ing. arch. Miloslav Neumann

Celkový rozpočet projektu: 24 960,00 €

Požadovaná dotácia: 23 712,00 €

Vlastné zdroje: 1 248,00 €

Termín realizácie: 1.5.2020 - 30.11.2020

Zmluva: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MKSR na rok 2020 č. MK - 4690/2019 - 423

Charakteristika vykonaných prác

Na základe požiadaviek KPÚ Prešov a požiadaviek investora boli vykonané tieto reštaurátorské úkony na pilieroch v Kaplnke hradu Kežmarok:

Práce boli priebežne konzultované a fotograficky dokumentované. Celá charakteristika vykonaných prác aj s fotodokumentáciou PDF súbor.

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti