1 2 3 4 5

Názov projektu:

Hrad Kežmarok – Obnova kamenných článkov pilastrov v interiéri kaplnky II. etapa

Číslo zmluvy: MK-8896/2021-180

Dotácia zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR na obnovu, ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu, program: 1. Obnovme si svoj dom, podprogram: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok.

Celková suma: 18 144,00 €

Dotácia MKSR: 10 000,00 €.

Spolufinancovanie projektu - z rozpočtu PSK vo výške 8 144,00 €.

Termín začatia prác: od 06.09.2022

Termín ukončenia prác: do 31.10.2022

Popis prác:

Odstránenie voľných a viazaných depozitov na pilastroch, odstránenie stmavnutých cementových špár, tmelenie vypadaných a poškodených špár, domodelovanie chýbajúcej profilácie, perifikovanie kamennej hmoty, farebné scelenie domodelovaných časti s originálom – celkove 6 kusov vysokých pilastrov s pätkami a 2 ks nízkych pilastrov.

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti