1 2 3

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií pred pandémiou COVID 19

Cieľ:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom realizácie stavebných prác, modernizácie vybavenia, zvýšenia hygienických štandardov a zavedením nových služieb.

Prijímateľ:

Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 64/42, 060 01 Kežmarok

Nenávratný finančný príspevok: 116 401,92 EUR

Výška finančnej podporoy z EÚ: 116 401,92 EUR

Realizácia projektu: február - október 2023

 

Stavebný projekt je vypracovaný na základe  Výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky   „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií pred pandémiou COVID 19“. Rieši úpravy vstupných a priliehajúcich hygienických priestorov návštevníkov Kežmarského hradu v Hradnom paláci - SV trakt hradu kde sa nachádza vchod do expozícií a v Chudobinci - administratívnej budove hradu.

Plánovanými investičnými aktivitami sa zlepší úroveň hygienických štandardov múzea a zabezpečí sa jeho materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na ochranu zdravia v boji proti COVID-19, jednak pre samotných návštevníkov múzea, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí. Projekt je vypracovaný na základe  Výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky   „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií pred pandémiou COVID 19“ a rieši úpravy vstupných a priliehajúcich hygienických priestorov návštevníkov Kežmarského hradu v Hradnom paláci a v Chudobinci. Plánovanými investičnými aktivitami sa zlepší úroveň hygienických štandardov múzea a zabezpečí sa jeho materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na ochranu zdravia v boji proti COVID-19, jednak pre samotných návštevníkov múzea, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí.

V Hradnom paláci sú v projekte zahrnuté  priestory priliehajúce k vstupnej sieni - hlavnému vchodu do expozícií hradu, kde sa nachádzajú hygienické zariadenia. Tieto už nezodpovedajú súčasným požiadavkám na hygienické zariadenia. Zároveň tento priestor je vstupným priestorom, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí. Zásadné rekonštrukčné práce na týchto hygienických zariadeniach boli realizované  v 60. rokoch minulého storočia, sú vo veľmi zlom technickom stave a nevyhovujú ani dispozične. WC mužov aj WC žien sú vždy jednopriestorové. Umývadlá sa nachádzajú v rovnakej miestnosti ako kabínky a pisoáre, čo je z hygienického hľadiska neprípustné.

V novom projektom navrhovanom riešení sú WC mužov i žien navrhnuté s predsieňami – umyvárňami, cez ktoré sú prístupné priestory s kabínami WC a pisoármi. Na navrhované rozšírenie dispozície hygienických zariadení bola využitá časť jestvujúcej chodby, a tak  sa kapacita hygienických zariadení neznížila. Všetky priestory sú samostatne odvetrané vhodnou úpravou pridaním ďalších prieduchov už jestvujúceho vzduchotechnického zariadenia. Nová úprava hygienického zariadenia je doplnená komorou pre upratovačky a jedným bezbariérovo prístupným WC pre imobilných, ktoré doteraz v celom hradnom areáli chýbalo. Na to sú využité jestvujúce priestory pokladne pre lektorov, ktorá je premiestnená na druhú stranu vstupnej siene. Pri pokladni je aj úschovňa batožiny pre návštevníkov hradu a miestnosť slúžiaca ako zázemie pre lektorov.

V Chudobinci je pri vstupe, ktorý slúži pre návštevníkov a personál múzea, knižnica a zasadacia miestnosť, kde sa počas roka realizujú tvorivé dielne a vyučovacie hodiny pre žiakov a študentov. Tu je situácia hygienických zariadení rovnaká, ako v Hradnom paláci. WC mužov aj žien sú jednopriestorové, bez predsiení s umývadlami. Okrem toho sú obidva priestory vetrané spoločne jedným okienkom.  Projekt rieši novú dispozíciu s predsieňami vybavenými umývadlami, vo WC mužov aj s pisoárom. Komora pre upratovačky je prístupná priamo zo vstupnej chodby. Všetky priestory sú samostatne odvetrané novonavrhnutým vzduchtechnickým zariadením.

V projekte je navrhnuté použitie bezdotykových výtokových vodovodných batérií a senzorom ovládané splachovače pisoárov. Projekt elektroinštalácie rieši osvetľovacie obvody, vykurovanie a ohrev vody. Vykurovanie pokladne a miestnosti lektorov v Hradnom paláci je akumulačnými pecami, vykurovanie hygienických priestorov v obidvoch lokalitách je nástennými infrapanelmi. Projekt rieši aj rozvody pre bezdotykové hygienické zariadenia (pisoáre, umývadlá) a slaboprúdové rozvody. Projekt elektro-inštalácie rieši možnosť pripojenia automatických dávkovačov dezinfekcie pre návštevníkov v hlavnom vstupe a aj pre návštevníkov opúšťajúcich priestory toaliet. Elektroinštalácia bude rozšírená aj pre napojenie germicídnych žiaričov na dezinfekciu vzduchu v priestoroch toaliet a termokamier pre zjednodušenie kontroly teploty a nosenia prekrytia dýchacích ciest návštevníkov vo vstupoch do Hradného paláca a Chudobinca.

Realizáciou tohto projektu dôjde ku zvýšeniu kvality poskytovaných služieb Múzea v Kežmarku. Bude viesť ku modernizácii technického vybavenia a zlepšeniu úrovne priestorového a funkčného riešenia v prospech návštevníkov múzea aj samotných zamestnancov.

Fotogaléria nový - pôvodný stav

 

Fotogaléria z priebehu realizácie

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti