1 2 3

Prístavba tzv. Hradnej školy I.

Koncom 19. storočia sa v Kežmarku, ktoré malo bohatú školskú tradíciu siahajúcu do stredoveku, rozširovala sieť nových škôl. Vznikla tu tkáčska škola, učňovská škola, chlapčenská meštianska škola a evanjelická dievčenská meštianska škola. Meštianske školy zabezpečovali nižšie stredné vzdelanie, ktoré bolo potrebné pre pokračovanie výučby na stredných odborných školách.

V Kežmarku tak postupne vznikla vzdelávacia inštitúcia spájajúca dva typy škôl, ktoré na seba navzájom nadväzovali. Dňa 5. novembra 1886 bolo schválené založenie mestskej meštianskej chlapčenskej školy, aby sa vyučovanie mohlo začať v septembri nasledujúceho roka. Krátko nato pri nej založili obchodnú školu a tak sa v školskom roku 1892/1893 názov školy zmenil na Kežmarskú štátom podporovanú obecnú meštiansku chlapčenskú školu a strednú obchodnú školu. Tá však stále zápasila s nedostatočnými priestormi, pretože triedy boli nevyhovujúco umiestnené v prenajatom dome. To sa podarilo vyriešiť až v rokoch 1896 – 1898, keď kežmarský staviteľ Alexander Prepeliczay (1852 – 1930) postavil neorenesančnú účelovú budovu podľa projektu budapeštianskeho architekta Sándora Baumgartena (1864 – 1928) - pracovníka Uhorského kráľovského ministerstva kultu a verejnej výučby. Situovali ju do blízkosti Kežmarského hradu na Thökölyho (v súčasnosti Hradné) námestie. Od školského roku 1898/1899 sa stal súčasťou školy aj ženský obchodný kurz. Po čase sa ukázala aj táto nová budova pre narastajúci počet žiakov ako nedostatočne dimenzovaná a tak sa ministerstvo kultu a verejnej výučby rozhodlo pre prístavbu. O jej vznik sa údajne pričinil učiteľ a neskorší riaditeľ Otto Bruckner (1875 – 1965).

Staviteľ Alexander Prepeliczay Architekt Sándor Baumgarten
   
Voľné priestranstvo na ktorom postavili školu na akvareli od Thomasa Endera MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409_142 Voľné priestranstvo na ktorom postavili školu


Architekt Károly Nagy

Projekt prístavby vypracoval v marci 1913 budapeštiansky architekt Károly Nagy ml. de Benkepatony (1870 Sfântu Gheorghe – 1939 Budapešť). Po ukončení strednej školy v Budapešti absolvoval v roku 1895 štúdium architektúry na tamojšej Kráľovskej Jozefovej technickej univerzite, kde následne pôsobil ako asistent a od roku 1902 ako odborný asistent. Po smrti predchodcu – profesora Samu Pecza ho v roku 1922 vymenovali za mimoriadneho profesora a o rok neskôr riadneho profesora na katedre verejných budov. V rokoch 1909 – 1922 bol technickým poradcom Uhorskej (Maďarskej) akadémie vied. Za zásluhy pri výstavbe novej technickej univerzity bol v roku 1910 vyznamenaný Rytierskym krížom Rádu Františka Jozefa. Vystupoval aj ako súdny znalec a posudzovateľ architektonických súťaží. Sám sa úspešne so svojimi projektmi zúčastnil na viacerých súbehoch. Jeho tvorba zahŕňala široké spektrum: od verejných budov, škôl, kostolov až po nájomné a rodinné domy. V spolupráci s Lászlóm Jánosházim vytvoril projekt nájomného domu a kostola reformovanej kresťanskej cirkvi v Temešvári (1901 – 1902). Zúčastnil sa súťaží na budovu sporiteľne v Hódmezővásárhelyi (1905, v spolupráci s levočským rodákom Miksom Müllerom) či na internát kráľovských uhorských štátnych železníc v Budapešti-Ujpešti (1908). V ďalších súťažiach získal 1. cenu: na budovu radnice v Törökszentmiklósi (1908 – 1909), na kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Budapešti (1909) či na ústredie mestskej sporiteľne v Karcagu (1910). Je autorom aj štátneho učiteľského ústavu v Kluži (1911).

Budova školy pred dokončením

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti