1 2 3

Pečatidlo katolíckej školy

Pečatidlo katolíckej školyŠkolstvo má v Kežmarku veľmi bohatú tradíciu. Predpokladá sa, že prvá, farská škola existovala v meste pod Tatrami v druhej polovici 13. storočia. Vzdelávanie odvtedy prešlo dlhým vývojom, rozličnými zmenami, reformami.

Prvú školu spravovala katolícka cirkev. Neskôr prešla pod krídla mesta, aby sa po reformácii opätovne vrátila do rúk jednotlivých cirkví - vo vtedajšom ponímaní evanjelickej a katolíckej. Počas 19. a 20. storočia vzniklo niekoľko typov vyšších štátnych škôl, o ktorých vieme relatívne dosť. Menej známe sú dejiny základných, ľudových škôl. Práve to je prípad Katolíckej ľudovej školy v Kežmarku.

Dejiny katolíckeho elementárneho školstva sú pre chýbajúce písomné pramene azda najmenej spracované. Ako píše správa nástupníckej Štátnej ľudovej školy, ktorá vznikla v septembri 1911, „triedne výkazy chýbajú čiastočne za školský rok 1903/04 až do 1919/20; neboli odovzdané a prevzaté, stratili sa počas svetovej vojny.“ Agendu bývalej katolíckej školy nateraz považujeme za nenávratne stratenú, resp. v lepšom prípade leží dobre ukrytá v niektorom maďarskom archíve.

Okrem papierových dokumentov absentujú i trojrozmerné predmety. Pritom útržkovité informácie pochádzajúce z dobovej tlače hovoria, že škola mala pomerne veľký význam. Od druhej polovice 18. storočia do júna 1911 sídlila v poschodovej budove pri renesančnej zvonici oproti dnešnej Bazilike sv. Kríža (do septembra 1913 v nej pôsobila Štátna ľudová škola). Dôkaz o tom podávajú historické fotografie či pohľadnice, kde vidieť maďarský nápis názvu školy. O menách jednotlivých pedagógov máme stručné správy z prelomu 19. a 20. storočia, pričom k najznámejším patrili napr. známy botanik Viktor Greschik, Franz Krivácsy, Norberta Mayscheider či Ladislav Rónai. V zozname absolventov nachádzame také osobnosti ako bratia Petzvalovci či lekár - röntgenológ Vojtech Alexander.

Budova katolíckej školy vedľa renesančnej zvonice
Budova katolíckej školy vedľa renesančnej zvonice
 

Múzeum v Kežmarku uchováva dva exponáty viažuce sa ku Katolíckej ľudovej škole. Prvým je vysvedčenie zo školského roku 1902/03, vypísané na meno Jenő Kubovcsik. V jednoduchom ozdobnom rámčeku sú vytlačené i rukou doplnené údaje o absolvovaných predmetoch. V dolnej časti nechýbajú podpisy triedneho učiteľa Lászlá Szlábyho a riaditeľa Ferencza Laufika, vtedajšieho farára rímskokatolíckej cirkevnej obce. Tlačivo bolo vydané v kežmarskej tlačiarni Paula Sautera.

Pečatidlo katolíckej školy - detail
Pečatidlo katolíckej školy - detail
 

Oveľa vzácnejšie je kovové pečatidlo spomínanej školy, ktoré bolo do muzeálneho zbierkového fondu zakúpené v roku 2018. Po jeho obvode sa nachádza latinský kolopis SIGILLUM SCHOL. CAP. N. KESMARKIENSIS 1782, v úplnom znení SIGILLUM SCHOLAE CAPITULI NOSTRI KESMARKIENSIS 1782. Vo voľnom preklade by sme ho mohli uviesť ako Pečať našej kežmarskej cirkevnej školy. V strede pečatidla sa okrem rastlinného motívu nachádza štít s dvoma bližšie nešpecifikovanými postavami. Ide zrejme o výjav sv. Alžbety Uhorskej s košíkom, ktorá sa stretáva s pútnikom, resp. žobrákom.

Rok vyrytý na pečatidle označuje pravdepodobne dátum jeho výroby. Avšak či sa vtedy udiala i nejaká iná významná udalosť, nateraz nevedno. Každopádne, v tomto časovom období pôsobil ako kežmarský prior – farár páter Mathias Stahel z rehole pavlínov.

Historikom ostáva veriť, že časom pribudnú ďalšie predmety mapujúce dejiny tunajšej Katolíckej ľudovej školy.

Autor: Mgr. Vladimír Julián Ševc - historik múzea

Foto: Múzeum v Kežmarku

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti