1 2 3 4 5

Postprocessing v archeológii alebo vykopali sme a čo ďalej

Obsah:

 

Prezentácia na online 3D platforme stredovekých objektov vo Švábovciach

Tu na web stránke si jej návštevníci môžu v týchto dňoch pozrieť prezentáciu archeologickej lokality Švábovce – Sad. Je jedným z výstupov projektu „Interdisciplinárny výskum stredovekých objektov vo Švábovciach“ zameraného na podrobnú analýzu nálezov, aj s pomocou iných vedných odborov (Výskum podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia). Realizuje sa doplňujúci archívny výskum (T. Janura PhD), analýza keramiky (Mgr. M. Uličný, PhD.), kovových a iných drobných predmetov (Mgr. M. Kučerová, Mgr. M. Hudáková), kováčskej trosky , predmetov z farebných kovov a  kamenných foriem na odlievanie takýchto predmetov (Mgr. M. Hložek, PhD.). Skúmajú sa (Doc. Mgr. M. Hajnalová, PhD.) vzorky uhlíkov a semien, získaných z objektov, ako aj zvieracie kosti (Mgr. K. Šimunková, PhD.). Niektoré čiastkové výsledky už sú k dispozícii, iné budú známe do konca roka. Projekt sme podrobnejšie predstavili už v prezentácii „Kódovaná reč archeologických nálezov“, ktorú sme pripravili pri príležitosti Európskych dní archeológie v júni tohto roku.

Terénny záchranný výskumu realizovalo v roku 2020 Múzeum v Kežmarku spolu s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi. O jeho výsledkoch sme informovali na webovej stránke Múzea v Kežmarku (Stredovek vo Švábovciach. Výsledky archeologického výskumu I. a II.). Zopakujeme len, že bola nájdená nová stredoveká lokalita. Väčšina objektov je z  2. polovice 13. storočia a súvisí so vznikom samotnej obce. Nález strieborného denára Ondreja III. (1290-1301) uzatvára jej staršiu etapu. V 1. polovici 15. storočia tu vzniklo niekoľko ďalších objektov, no hlavne kováčska dielňa. O využití lokality prednostne na hospodárske účely svedčia aj predmety súvisiace s kováčstvom, či kovolejárstvom. Našli sa aj kostené ihly, šidlá, hlinený praslen.

Strieborná uhorská minca, denár Ondreja III. (1290–1301). Na lícnej strane je hlava panovníka, na rube je vyobrazený jeleň. Mince Ondreja III. sú na Slovensku vzácne, no na Spiši je zatiaľ najviac známych nálezov. Súvisí to určite aj so vzťahom tohto panovníka k Spišu. Ondrej III. navštívil Spiš, resp. Spišský hrad krátko po svojej korunovácii na jeseň v roku 1290 a neskôr v roku 1293. V roku 1290 sa tu dokonca oženil so svojou prvou manželkou, Fenenou, dcérou kujavského kniežaťa Zmiemomysla.
 

Medzi Švábovcami a Kežmarkom existuje historická súvislosť. Švábyovci získali tunajšie majetky v roku 1294 výmenou za Plaveč. V roku 1517 ich získal Krištof Varkoč, kapitán Kežmarského hradu. Švábyovci, ktorý vlastnili majetky aj vo viacerých zamagurských obciach, ale napr. aj v Slovenskej Vsi, Bušovciach, Vojňanoch, čiže v dnešnom kežmarskom okrese, potom sústredili pozornosť práve na toto územie.

Poloha Sad predstavuje územie v intraviláne obce, ktoré ostalo po celé stáročia až do doby výskumu uchránené od devastačných zásahov. Práve táto skutočnosť, ako aj vzťah lokality k počiatkom stredovekých Šváboviec, robia lokalitu výnimočnou. Predstavme si, že by Kežmarku bolo možné preskúmať neporušené pozostatky prvej osady nemeckých hostí, prípadne staršiu slovanskú osadu niekde na území mesta!

Výsledky výskumu si preto zaslúžia aj širšiu prezentáciu. Záujem verejnosti o digitálne médiá a virtuálnu realitu viedol k myšlienke prepojiť históriu s modernými technológiami. Virtuálne spracované nálezisko ponúka rôzne možnosti vizualizácie výsledkov výskumu. Spracovanie prezentácie, ktorú múzeum v Kežmarku pripravilo v spolupráci so spoločnosťou Overhead z Kežmarku (Mgr. Art. Tomáš Barnáš), bude mať, rovnako ako spracovanie výsledkov výskumu, viac etáp. Sprístupnená online prezentácia náleziska, a to formou interaktívnej 3D mapy terénu, sa sústreďuje na terénný výskum, doplnený o niektoré aktualizované informácie, zaujímavé výsledky analýz a 3D zobrazenia vybraných nálezov. V budúcom roku počítame s doplnením rekonštrukcí niektorých objektov aj s využitím informácií získaných z komplexných analýz nálezov. Veríme, že takáto forma predstavenia lokality, umožní návštevníkom web stránky múzea, utvoriť si lepšiu predstavu o tom, čo znamená archeologický výskum a ako môže obohatiť naše poznanie o krajine, v ktorej žijeme.

3D prezentácia archeologickej lokality

Prezentáciu na online 3D platforme podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Digitalizácia stredovekých objektov | Švábovce by Overhead4D on Sketchfab

Gotický kľúč

Gotický kľúč | Švábovce by Overhead4D on Sketchfab

Odlievacia forma 1.

Pieskovcová odlievacia forma 1 | Švábovce by Overhead4D on Sketchfab

Odlievacia forma 2.

Pieskovcová odlievacia forma 2 | Švábovce by Overhead4D on Sketchfab

Zdobené kovanie

Zdobený pliešok | Švábovce by Overhead4D on Sketchfab

Kahanec

Hlinený kahanec | Švábovce by Overhead4D on Sketchfab

Kostené šidlo

Kostené šidlo | Švábovce by Overhead4D on Sketchfab

Autorka článku: Mgr. Marta Kučerová - archeologička múzea


Svetová výstava EXPO, predstavenie 3D online prezentácie

Spoločnosť Overhead mala možnosť odprezentovať inovatívne projekty realizované na Slovensku, medzi ktoré bol zaradený aj projekt Švábovce vďaka spôsobu digitálnej ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva. Počas 10 dní bol projekt prezentovaný na medzinárodných konferenciách a prezentáciach prebiehajúcich v rámci Slovenského pavilónu. Projekt digitálnej obnovy a ochrany kultúrneho dedičstva bol vysoko cenený a pozítívne hodnotený.

Slovenský pavilón na Expo Dubai Konferenčná miestnosť
   
Prednáška zo 16.12.2021
   

 

Múzeum v Kežmarku
Hradné námestie 42
060 01 Kežmarok
IČO: 37781227 DIČ: 2021452323

Údaje o webovom sídle:
- Prevádzkovateľ: Múzeum v Kežmarku
- Správca webu: Drahomír Thomay
- Dizajn r. 2017, funkčnosť PHP 7.2 r. 2019
- Redakčný systém CMSimple
- Vyhlásenie o prístupnosti